AGB

Zalecamy wszystkim zainteresowanym dokładne zapoznanie się z naszym regulaminem, który w połączeniu z aktualnie obowiązującym cennikiem szczegółowo opisuje zasady wypożyczania kajaków, sprzętu oraz organizacji spływów przez naszą firmę. Jeżeli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt.

Pkt. 1
Niniejszy regulamin opisuje zasady wypożyczania oraz organizacji spływów kajakowych przez naszą firmę. Regulamin stanowi część wzoru umowy wynajmu kajaków i organizacji spływu kajakowego przez naszą firmę.

Pkt. 2
Wynajmujący ma obowiązek stawić się, w określonym w umowie miejscu i czasie przed rozpoczęciem spływu.

Pkt. 3
1. Wynajmujący w ramach opłaty rezerwacyjnej dokona wpłaty w wysokości nie mniej niż 30 % całkowitego kosztu wynajęcia kajaków, chyba że ustalono inaczej, nie mniej niż 60 zł i nie później niż w dniu podpisania umowy.
2. Potwierdzeniem rezerwacji sprzętu jest zaliczka w kwocie nie mniej niż 30% kosztów wynajmu sprzętu, chyba, że ustalono inaczej.
3. Wysokość zaliczki ustalamy i podajemy na podstawie liczby dni spływu i liczby kajaków biorących udział w danym spływie, chyba, że ustalono inaczej.
4. Zaliczka powinna być wpłacona w ciągu 2 dni po ustaleniu terminu w którym ma się odbyć spływ.
5. W momencie wpływu zaliczki na nasze konto, spływ otrzymuje status: potwierdzony- do realizacji.
6. Zamówioną liczbę kajaków można zmniejszyć – nie ponosząc kosztów ich wynajmu – do 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem spływu (np. termin: 31 maj, 01 maj to ostatni dzień na zmianę bez poniesienia kosztów wynajmu sprzętu, z którego rezygnuje klient).
7. Na długie weekendy (maj i czerwiec) powyższy okres wynosi 60 dni.
8. Zwiększenie liczby kajaków jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli są one jeszcze dostępne na dany termin.
9. W przypadku rezygnacji ze spływu obowiązują następujące terminy i wysokości zwrotów wpłaconych zaliczek tzw. kary umowne:
1. Zwrot 100% zaliczki w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed planowanym terminem spływu,
2. Zwrot 30% zaliczki w przypadku rezygnacji od 29 do 21 dni przed planowanym terminem spływu,
3. Zwrot 10% zaliczki w przypadku rezygnacji od 20 do 15 dni przed planowanym terminem spływu,
4. Zaliczka przepada w przypadku rezygnacji do 14 dni przed planowanym terminem spływu.
10. W przypadkach wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to organizator, ponosi on koszty również za czas zaplanowany, a niewykorzystany.
11. Zaliczka płatna jest na konto lub gotówką. W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko, ilość osób i kajaków, termin rezerwacji.
12. Przyjęcie zaliczki zostanie potwierdzone: telefonicznie, sms-em, e-mailem.

Pkt. 4
Wynajmujący dokona pozostałej części wpłaty na konto Właściciela lub gotówką na miejscu, lecz nie później niż w dniu spływu przed otrzymaniem kajaków.

Pkt. 5
W przypadku rezygnacji z wynajęcia sprzętu, Wynajmujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Właściciela nie później niż 15 dni przed datą wynajmu. W przypadku spełnienia ustaleń tego punktu, opłata rezerwacyjna/zaliczka zostanie zwrócona pod wskazany adres, pomniejszona o koszt przelewu oraz tzw. kary umowne.

Pkt. 6
Umowa niniejsza jest ważna tylko z dowodem uiszczenia opłaty rezerwacyjnej lub całkowitej. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

Pkt. 7
1. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Wynajmującego. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zagubieniem, porzuceniem bądź zniszczeniem.

2. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
3. Właściciel nie wypożycza sprzętu osobom niepełnoletnim.
4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
6. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
7. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów na wynajmowanym przez nas sprzęcie.
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody, aw szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły.
10. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
11. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków umowy. Opłaty za zniszczenie, zagubienie lub porzucenie powierzonego, wypożyczonego sprzętu:
kajak – zagubienie, porzucenie lub pozostawienie na trasie: 2900 PLN/ 1 kajak;
kajak – wyłamanie oparcia fotela: 200 PLN/fotel;
kajak – uszkodzenie, przetarcie dna na wylot: 2900 PLN/ 1 kajak
kajak – zagubienie oparcia bądź siedziska neoprenowego: 200 PLN/szt.;
wiosło – złamanie lub zagubienie 1 sztuki: 160 PLN;
kamizelka asekuracyjna AQUARIUS – zniszczenie powodujące utratę przez kamizelkę jej właściwości lub zagubienie 1 sztuki: 100 PLN.

Pkt. 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie, a ostatecznie zostaną poddane do rozstrzygnięcia przez odpowiedni Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy Właściciela.

Pkt. 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pkt. 10
Miejsce spotkania: …………………………, data ……….……, godzina …………………

Pkt. 11
Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronie internetowej www.kanuverleihpolen.de lub na karcie rezerwacji, umowie wynajmu wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, karcie rezerwacji, umowie wynajmu, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz usług marketingowych polegających na promowaniu usług newland-wojtowicz.de Radosław Wójtowicz i jego partnerów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ze zmianami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.